Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Mầm Non Kim Đồng - Chiềng Bôm
Kim Đồng
Địa chỉ: Bản Pu Ca - Xã Chiềng Bôm - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0988316910 - Email:lethibon66@gmail.com

Công Đoàn trường

Đơn đề nghị thâm niên

 


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

 

 

KÝnh göi: - Phòng Nội vụ Huyện Thuận Châu.

       - Ủy ban nhân dân Huyện Thuận Châu.

       - Phòng GD&ĐT Huyện Thuận Châu.

       - Trường MN Kim Đồng Chiềng Bôm

 

          Tên tôi là:

          Sinh ngày:

          Chức vụ:

          Đơn vị công tác: Trường mầm non Kim Đồng Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

          Mã ngạch: 15.115.

          Hệ số lương hiện hưởng: 2,26.

          Ngày hưởng: 01/06/2011.

          Căn cứ quy định hiện hành về việc nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức mã nghạch 15.115.

          Tôi xét thấy bản thân có đủ điều kiện để nâng bậc lương năm 2013.

          Nay tôi làm đơn này trình lên Hội đồng nâng lương Trường mầm non Kim Đồng Chiềng Bôm và các cấp có thẩm quyền xem xét nâng bậc lương cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn

 

                                                       Chiềng Bôm ngày:……..tháng……..năm 2013

                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHỤ CẤP THÂM NIÊN

 

 

KÝnh göi: - Phòng Nội vụ Huyện Thuận Châu.

       - Ủy ban nhân dân Huyện Thuận Châu.

       - Phòng GD&ĐT Huyện Thuận Châu.

       - Trường MN Kim Đồng Chiềng Bôm

 

          Tên tôi là:

          Sinh ngày:

          Chức vụ: Giáo viên

          Đơn vị công tác: Trường mầm non Kim Đồng Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

          Căn cứ Nghị định số 54/2011NĐ-CP ngày 14/07/2011 của Chính phủ về chính sách hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

          Căn cứ công văn số ……..PGD&ĐT ngày ….tháng …năm của Phòng  GD&ĐT Huyện Thuận Châu. Về việc hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

          Xét thấy bản thân trong thời gian qua đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chủ trương chính sách đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước.

          Theo các tiêu chuẩn về thực hiện việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, tôi thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên.

          Năm tuyển dụng vào nghành giáo dục: 07/11/2006.

          Tháng năm đóng BHXH: Tháng 06/2007.

          Hệ số lương hiện hưởng: 2,26

          Tổng số năm công tác được tính phụ cấp thâm niên: 6 năm.

          Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho tôi được  hưởng phụ cấp thâm niên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                           Chiềng Bôm ngày:……..tháng……..năm 2013

                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

tải về đây/Data/upload/files/Doc2.docx

  • home 1
  • Ảnh Trường
  • Ảnh nhận Quà
  • Đồ dùng tự tạo
  • Đồ dùng MN